top of page

特別展示 「秘伝千羽鶴折形」の再現

千羽靏折形序(せんばつるおりかたのはしかき)

 

大むかし聖(ひじり)の代(よ)のから哥(うた)に靏九(つるこゝのつの)皐(をか)に啼(なく)その

聲天(こゑあめ)に聞(きこ)ゆと謌(うた)ふ辛(しん)氏(し)が酒旗(さゝたな)の舞(まひ)

靏(つる)ハ巨万(おほく)の寶(たから)を得(う)ると明(ミん)の劉基(りうき)も作(つく)られたり

こゝに数(かず)の靏(つる)を折(お)れる法(のり)ありこれぞすなハち長生(ちやうせい)

延壽(ゑんじゆ)の兆(しるし)とてみづからも折(おり)て見れば一(ひとつ)の靏(つる)に

千(ち)とせの齢(よハひ)あれば百(もゝ)の靏(つる)に十万(じうまん)の壽(ことぶき)あり

千(せん)の靏(つる)にハ(は)百万(ひやくまん)歳(ざい)のよハひを保(たも)つめてたきためし

これなんはつ春(はる)のはつ子のけふのもてあそび

手(て)にとるからに延(のぶ)ることぶきといふ事を

こゝに染(そむ)るものならし寛政(くハんせい)こゝのつなる

みのとしあたらしき春(はる)のあした玉(たま)しく

庭(にハ)の下つかへ青(あを)女房(にようばう)露(つゆ)菊(きく)しるす

 

 

 

 

Sembazuruorikata-no Hashigaki

 

Ōmukashi Hijiri-no yo-no karauta-ni "tsuru kokonotsu-no oka-ni naku. Sono koe ame-ni kikoyu."-to utau. Shinshi-ga sasatana-no mai. "tsuru-ha ōku-no takara-o uru"-to Min-no Ryūki-mo tsukuraretari. Koko-ni kazu-no tsuru-o oreru=nori ari. Kore-zo sunawachi chōseienju-no shirushi-tote, mizukara-mo orite mireba, hitotsu-no tsuru-ni chitose-no yowainareba momo-no tsuru-ni jūman-no kotobuki ari, sen-no tsuru-ni-ha hyakumansai-no yowai-o tamotsu=medetaki tameshi. Kore-nan "hatsuharu-no hatsune-no kyō-no moteasobi te-ni toru-kara-ni noburu= kotobuki"-to iu koto-o koko-ni somuru=mono narashi. Kansei kokonotsu naru=mi-no toshi, atarashiki=haru-no ashita, tamashiku niwa-no shimotsukae aonyōbō Tsuyukiku shirusu.

 

 

 

翻字、ローマ字:中村智晴

 

 

 

bottom of page