top of page

特別展示 「秘伝千羽鶴折形」の再現

瓜(うり)の蔓(つる)

 

しのぶれとおなかの中に瓜(うり)のつるものやあらふと人のとふまて

 

 

 

 

URI-no TSURU

 

Shinoburedo onaka-no naka-ni uri-no tsuru mono-ya arau-to hito-no tou-made

 

 

 

 

翻字、解説・中村智晴)

 

bottom of page