top of page

特別展示 「秘伝千羽鶴折形」の再現

 

百(ひやく)鶴(くハく)

 

 

百(ひやく)鶴(くハく)の折形(おりかた)

朝比奈(あさひな)の紋(もん)を十(とを)づゝ十よせて百人(にん)力(りき)の靏(つる)の紋(もん)なり

 

一枚(まい)の紙(かミ)を四角(しかく)にしてこれを又角(すミ)とり八ツに折(おり)て此ことく切目(きりめ)につなぎを入ㇾて折るなり親靏(おやつる)ハ小(こ)靏四羽を壱ツに折るゆへ小靏は九十六羽親靏(ハおやつる)一羽かしらにある也

 

 

 

HYAKKAKU

 

Hyakkaku-no orikata

Asahina-no mon-o too zutsu too yosete hyakuninriki-no tsuru-no mon nari

 

Ichimai-no kami-o shikaku-ni shite, kore-o mata sumi tori, yattsu-ni orite kono gotoku kirime-ni tsunagi-o irete orunari. Oyatsuru-ha kozuru yonwa-o hitotsu-ni oru=yue, kozuru-ha kyuujuroppa oyazuru-ha ichiwa kashira-ni arunari.

 

 

 

 

 

 

翻字、解説・中村智晴

 

bottom of page