top of page

特別展示 「秘伝千羽鶴折形」の再現

靏(つる)のおりやう

 

靏(つる)の折(おり)やうハ半紙(はんし)かみの紙(かミ)かうすくかたき紙(かミ)にてそれを

四(し)方(はう)にとり常(つね)の靏(つる)をおるを定(ちやう)規(ぎ)とすいづれにても

左(ひだり)の折形(おりかた)の如(ごと)く紙(かみ)に切目(きりめ)を入ㇾおるときハ少(すこ)しも紙(かみ)の切(きり)

くず出(いで)ず上(うえ)の図(づ)のごとく自在(じざい)におれる也大小ハおのが

こゝろしたひたるべし何れも大小ともに四(し)方(はう)にとれば

靏(つる)になる四(し)角(かく)に餘(あま)れる所を折(おり)こむ也二ツ三ツもおる時ハ

忽(たちまち)工夫(くふう)つきていとこゝろやすくおれるなり又(また)金紙(きんかミ)

銀(ぎん)紙(かミ)行(かう)成(せい)紙(かミ)なとにて折(お)ればいと美(うつくし)く見(み)事(ごと)なり

 

 

 

Tsuru-no Oriyō

 

Tsuru-no oriyō-ha hanshi-ka minogami-ka usuku kataki=kami-nite sore-o shihō-ni tori tsune-no tsuru-o oru-o jōgi-to su. Izure-ni-te-mo hidari-no orikata-no gotoku kami-ni kirime-o ire, oru=toki-ha sukoshi-mo kami-no kiri kuzu idezu, ue-no zu-no gotoku jizai-ni orerunari. Daishō-ha onoga kokoro shidai taru beshi. Izure-mo daishō tomo-ni shihō-ni toreba tsuru-ni naru. Shikaku-ni amareru=tokoro-o ori komunari. Futatsu mitsu-mo oru=toki-ha, tachimachi kufū tsukite, ito kokoroyasuku orerunari. Mata kingami gingami kōseigami nado-nite oreba ito utsukushiku migoto nari.

 

 

 

 

翻字、ローマ字:中村智晴

 

bottom of page